HAKKIMDA

DOÇ. DR. ŞABAN DOĞAN

Öğrenim Durumu

2009                           Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Doktora)

2001                           Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve             Edebiyatı Anabilim Dalı (Yüksek Lisans)

1998                            Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı         Bölümü (Lisans)

 

Çalışma Hayatı

2014-               Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2010-2014        Yrd. Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2003-2010        Türk Dili Okutmanı, Sakarya Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölümü

1998-2003        Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, MEB Erzincan Lisesi.

 

İdari Görevler

2014-               Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi – Doç. Temsilcisi.

2013-2014        Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı.

2012-2015        Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

2012-2013        Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi – Yrd. Doç. Temsilcisi.

2011-2013        Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yardımcısı.

 

Çalışma Sahası

Eski Anadolu Türkçesi, Çağatayca, Tarihî Tıp Yazmaları, Türk Tıp Tarihi, Eski Uygurca.

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Yalçın Kulaç, Terceme-i Tezkireti’l-Kehhâlîn (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, 2012.

Nuşin Sunar, Ahmed bin Bâli – Mecma’ü’l-Mücerrebât (Giriş – İnceleme [Ses Bilgisi]- Metin – Dizin [1-115. varaklar arası] – Sözlük) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Melis Sezen Güneş, Kânûn-ı Türkî (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dursun Kartal, Ahmed bin Bâli – Mecma’ü’l-Mücerrebât (Giriş – İnceleme [Şekil Bilgisi]- Metin – Dizin [116-230. varaklar arası] – Sözlük) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, (Devam ediyor)

Hamdiye Sevim, Ahmed bin Bâli – Mecma’ü’l-Mücerrebât (Giriş – İnceleme [Söz Dizimi]- Metin – Dizin [231-340. varaklar arası] – Sözlük) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, (Devam ediyor)

Mehmet Akif Sadan, Eski Uygurca Tottenbuch’ta Söz Dizimi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, (Devam ediyor)

Sevda Tosun, Abdulkahhar bin Cemaleddin Yûsuf bin Abdurrahman- Kitâb-ı Teysir fi’t-Tıb, (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam Ediyor)

Selçuk Zerey, Ali bin İshâk – Müfredât-ı Mükellef, (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam Ediyor)

 

Bilimsel Yayınlar ve Akademik Faaliyetler

 1. Kitaplar
  1. Doğan, Şaban (2012) Ebulfeyz Mustafa Efendi Risâle-i Feyziyye fî Lügâti’l-Müfredâti’t-Tıbbiyye, 255 pp., İstanbul, Değişim, 2012.
  2. Doğan, Şaban V. Türk, Y. Şerifoğlu, Eski Anadolu Türkçesi Dersleri, 434 pp., İstanbul, Kesit, 2012. (Genişletilmiş İkinci Baskı).
  3. Doğan, Şaban V. Türk, Ali Şir Nevâyî Hayretü’l-Ebrâr, XV+328 pp., Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2015.

I.I. Kitapta Bölüm

 1. Doğan, Şaban and Semih Tezcan (2015), Some Notes On Evliya Çelebi’s Report About The Kelâfîş Tribe In Lower Nubia, Turkish Language, Literature and History, p. 118-134. (Edited by Bill Hickman and Gary Leiser), Routledge Studies in The History of Iran and Turkey, University of Edinburg, London and New York, 2015.
 2. Bilimsel makaleler
 3. a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler
 1. Doğan, Şaban (2011) “XIV.-XV. Yüzyıl Türkçe Tıp Metinlerinde Halk Hekimliği İzleri”, Milli Folklor , Yıl 23, Sayı 89, 120-132.b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler
 2.  
 3. Doğan, Şaban (2009) “15. Yüzyıla Ait Bir Tıp Terimleri Sözlüğü: Terceme-i Akrabâdîn’in Istılah Lügati”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , Volume 4/4 Summer, 250-316.
 4. Doğan, Şaban (2010) “XVI. ve XVII. Yüzyıl Başlıca Türkçe Tıp Yazmaları ve Bulundukları Kütüphaneler”, Journal of Medical Ethics, Law and History, 162-177.
 5. Doğan, Şaban (2010) “Eski Oğuz Türkçesinde Tıp Dilinin Oluşumu ve Özellikleri“, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Winter 313-373.
 6. Doğan, Şaban (2011) “On Yedinci Yüzyılda Kaleme Alınmış Bir Tıp ve Eczacılık Sözlüğü: Lügât-ı Müşkilât-ı Eczâ”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları , 95-104.
 7. Doğan, Şaban (2012) “Yûsufu Meddâh’ın Kadı ile Uğru Destânı ve Dil Özellikleri”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/3, Summer, 985-1036.
 8. Doğan, Şaban (2012) “Bir Eski Oğuz Türkçesi Metni “Hikâye-i Fâtıma” ve Dil Özellikleri”, Akademik Bakış , Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 32, Makale No: 19, 1-20.
 9. Doğan, Şaban (2012) “Terceme-i Akrabâdîn’de Yer Alan Bir Mesir Macunu Terkibi Üzerine”, Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, Vol. 4, No:2, 193-201.
 10. Doğan, Şaban (2013) “Anadolu Türk Tıbbında Bahnameler ve Musa Bin Mesud’un Bahname Tercümesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Volume 13, Özel Sayı, 123-138.
 11. Doğan, Şaban (2013) “Eski Oğuz Türkçesinde (Eklenme Harici) Söz Sonu t > d ve ḳ > ġ Ötümlüleşmeleri”, Dil Araştırmaları, Sayı: 12 Bahar, 59-96.
 12. Doğan, Şaban U. Özalan (2013), “Eski Uygurcada tetir/titir Cevher Fiili Üzerine”, Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, 252-263.
 13. Doğan, Şaban, Melis Sezen Güneş (2014), “Bir Eski Oğuz Türkçesi Metni: Risâle-i Bevâsîr”, Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl 2, Sayı 4, 53-117.III. Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda Sunulmuş Bildiriler
 14.  
 • Yayınlanmış Bildiriler

 

 1. Doğan Şaban (2009), “Eski Uygur Türkçesi Çeviri Metinlerindeki Özenti Alıntılar Üzerine” Uluslararası IX. Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu (Yaratıcılık ve Yenilik Yılında Yeni Yaklaşımlar) Sempozyum Bildirileri, Sakarya, 326-344.
 2. Doğan, Şaban (2010), “XIX. Yüzyılda Kaleme Alınmış Bir Münşeat Kitabı: İnşâ-yı Cedit” III. Uluslar Arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, Türkiye, Aralık 2010, 327-336.
 3. Doğan, Şaban (2010), “XV.-XVIII. Yüzyıllar Arasında Anadolu Sahasında Türkçe Yazılmış Tıp ve Eczacılık Sözlükleri” IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, C. II, Muğla, Türkiye, Aralık 2011, 103-114.
 4. Doğan, Şaban (2011), “Eski Uygurca Tövbe Duaları” III. Uluslar Arası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı Ankara, Türkiye, 303-320.
 5. Doğan Şaban (2008), “14.-15. Yüzyıl Tıp Metinlerinde Söz Dizimi Aykırılıkları” Türk Dil Kurumu VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Yoğun Diski, Ankara, 1323-1347.
 6. Doğan, Şaban (2013), “Türkçede Çap- Fiili ve Türemişleri” VI. Uluslar Arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa, Türkiye, Aralık 2013, 1461-1475.
 7. Doğan, Şaban (2014) “Anyıg ve Fonetik Varyantlarının Eski Uygurcadaki Kullanımları Üzerine” VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, C. I, s. 545-554, Elazığ, 16-18 Ekim 2014.
 • Yayınlanmamış bildiriler

 

 1. Doğan, Şaban (2013), “Eski Oğuz Türkçesiyle Kaleme Alınmış Tıp Metinlerinde Su ve Suyun Tedavide Kullanılışı” Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu, Tekirdağ, 7-8 Kasım 2013.
 2. Doğan, Şaban (2014), “The Usage of Adjectives Which Have A Negative Meaning As Adverbs Of Quantity” Symposium in Commemoration of Andreas Tietze’s 100th Birthday, Viyana, 14-17 Temmuz 2014.
 3. Doğan, Şaban (2015), “13-15. Yüzyıllar Arası Anadolu Türk Tıbbında Tercümeler”, VII. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvar-Macaristan 25-30 Ağustos 2015.
 4. Doğan, Şaban (2015), “Tarihî Tıp Metni Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar Üzerine” VIII. Uluslar Arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Çanakkale, 15-18 Ekim 2015.
 5. IV. Diğer Yayınlar
 • P. Zieme, “Ordo Uluş Solmı ve Beşbalık” (Çev. Şaban Doğan), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 199-214 pp. Volume 12, 2012/2. 

 

 1. Doğan Şaban (Kitap Tanıtma), “Robert Dankoff, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi Okuma Sözlüğü, (Katkılarla İngilizceden Çeviren: Semih Tezcan), YKY’de 2. Baskı, ISBN 978-975-08-1458-7”, Tekirdağ, 4-7 Aralık 2013.” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 477-482 pp. Volume 13/2, Güz 2013.

Diğer Akademik Faaliyetler

 • Akademik Organizasyon (Sempozyum-Çalıştay-Panel) (Düzenleme Kurulu Üyesi)

 

 1. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi.
 2. Uluslararası Bolu Tarihi, Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi.
 3. TV Programları

Hayatın Renkleri “Anadolu Türk Tıbbı ve Özellikleri”, TRT Anadolu, 28 Aralık 2011.

YASAL UYARI:Site içindeki hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın ve kaynak gösterilmeksizin kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, inter net üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz. Sitemi ziyaret eden misafirlerim, sitenin telif hakkı konusunda tüm talep ve açıklamaları kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Theme by Flythemes